сметка

 • 111инкасира — (итал. incassare) 1. прими/прима готови пари за нешто 2. наплати/наплатува сметка со готови пари …

  Macedonian dictionary

 • 112калкулација — (лат. calculatio) 1. сметка, пресметка 2. фиг. намера, план, комбинација …

  Macedonian dictionary

 • 113камбио конто — (итал. cambio conto) трг. менична сметка 2. менувачница …

  Macedonian dictionary

 • 114клерикален — (грч. kleros) 1. свештенички, што му припаѓа на свештеничкиот сталеж 2. што води строга сметка за интересите на црквата и на свештенството …

  Macedonian dictionary

 • 115комисион — (лат. commitere прати/праќа, порача/порачува) 1. трговски дуќан што продава туѓи работи со определен процент за себе 2. прав. договор со кој некој се обврзува дека, по налог на некој друг, за определен надоместок, ќе изврши некоја работа од свое… …

  Macedonian dictionary

 • 116комисиона трговија — 1. трговска работа (купување и продажба) во која комисионерот склучува договори од свое име, но за туѓа сметка и со извесен надоместок 2. трговска установа што врши таква работа …

  Macedonian dictionary

 • 117комисионер — (лат. commissionarius) 1. тој што зема стока за продажба во комисион 2. трг. посредник, тој што врши трговски работи за туѓа сметка, со извесен надоместок …

  Macedonian dictionary

 • 118комисиони артикли — стока што трговецот ја продава за сметка на нејзиниот сопственик, со извесен надоместок за себе …

  Macedonian dictionary

 • 119компензација — (лат. compensate) 1. надоместок, надоместување на штета за нешто загубено или отстапено 2. во работното право: плата за неискористен одмор 3. мед. воспоставување на нарушена рамнотежа, воспоставување на функции што биле нарушени поради болест 4.… …

  Macedonian dictionary

 • 120конвениенција — (лат. convenient) 1. пристојност, удобност, пријатност 2. согласност, хармонија 3. достоинство 4. водење сметка и имање обѕири кон она што постои, што одговара на надворешните околности (положбата, звањето, имотот и др.) обѕир …

  Macedonian dictionary